Jeugd en Relatie psychotherapie probeert op verschillende manieren de kwaliteit van de geboden zorg op een zo hoog mogelijk peil te houden. Naast de verschillende lidmaatschappen van de specialistische beroepsverenigingen ben ik BIG-geregistreerd klinisch psycholoog. De registratie tot klinisch psycholoog betreft een specialistische registratie in de gezondheidszorg.

In juni 2016 heb ik met goed gevolg deelgenomen aan het vijfjaarlijks visitatietraject, inclusief praktijkvisitatie van de LVVP. Het visitatiekeurmerk is verleend. Visitatie betekent letterlijk bij collega's op bezoek gaan. Het belangrijkste doel van de visitatie is een verbeterproces op gang brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en waar nodig aan te scherpen. Voor LVVP-leden is de 5-jaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap. Visitatie is een toetsingsinstrument voor borging van de kwaliteitseisen zoals verwoord in de LVVP-brochure "kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk". 

Kwaliteitsstatuut

Per 1-1-2017 zijn alle zorgaanbieders van geneeskundige GGZ verplicht om over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te beschikken. Het model kwaliteitsstatuut wordt gedragen door de beroeps- en brancheverenigen in de GGZ en is daarmee veldnorm. Voor meer informatie over het kwaliteittstatuut zie kwaliteitsstatuut GGZ

Het kwaliteitsstatuut van Jeugd en Relatie psychotherapie kunt u hier inzien. 

Clienttevredenheid

Na afloop van het behandeltraject wordt clienten gevraagd hun waardering over de behandeling te geven via zorgkaart Nederland; zie daarvoor: zorgkaart Nederland