Jeugd en Relatie psychotherapie probeert op verschillende manieren de kwaliteit van de geboden zorg op een zo hoog mogelijk peil te houden. Naast de verschillende lidmaatschappen van de specialistische beroepsverenigingen ben ik BIG-geregistreerd klinisch psycholoog. De registratie tot klinisch psycholoog betreft een specialistische registratie in de gezondheidszorg.

logo LVVP

In juni 2016 en mei 2021 heb ik met goed gevolg deelgenomen aan het vijfjaarlijks visitatietraject, inclusief praktijkvisitatie van de LVVP. Het visitatiekeurmerk is verleend. Visitatie betekent letterlijk bij collega's op bezoek gaan. Het belangrijkste doel van de visitatie is een verbeterproces op gang brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en waar nodig aan te scherpen. Voor LVVP-leden is de 5-jaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap. Visitatie is een toetsingsinstrument voor borging van de kwaliteitseisen zoals verwoord in de LVVP-brochure "kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk". 

Kwaliteitsstatuut

Per 1-1-2017 zijn alle zorgaanbieders van geneeskundige GGZ verplicht om over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te beschikken. Het model kwaliteitsstatuut wordt gedragen door de beroeps- en brancheverenigen in de GGZ en is daarmee veldnorm. Voor meer informatie over het kwaliteittstatuut zie kwaliteitsstatuut GGZ

Het recent goedgekeurde kwaliteitsstatuut 2022  van Jeugd en Relatie psychotherapie kunt u hier inzien. 

Clienttevredenheid

Na afloop van het behandeltraject wordt clienten gevraagd hun waardering over de behandeling te geven via zorgkaart Nederland; zie daarvoor: zorgkaart Nederland. Sinds 2021 maak ik gebruik van de CQ-index, een vragenlijst die door clienten wordt ingevuld bij afronding van de behandeling. 

Privacy

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en heb in bijgaand document beschreven op welke manier ik dat doe. Privacyreglement-Jeugd-en-Relatie-psychotherapie