Start behandeling: Na aanmelding ontvangt u een aanmeldformulier en toestemmingsverklaring, de informatiefolder van de LVVP, uitleg over ROM en een plattegrond voor de parkeerplaatsen. Na ontvangst van het ingevulde aanmeldformulier met de verwijsbrief kan een datum worden gepland voor het intakegesprek. Vaak worden 2 intakegesprekken gepland om uw klachten, persoonlijke situatie en hulpvraag in kaart te brengen. In overleg met u wordt een behandelplan opgesteld waarin de doelen voor de behandeling zijn opgenomen. Dit behandelplan wordt aan u, en indien u daar toestemming voor hebt gegeven aan de huisarts opgestuurd. 

ROM-Meting: ROM staat voor Routine-Outcome-Management. Dit houdt in dat bij aanvang van de behandeling een beginmeting wordt gedaan om te kijken waar de client dan staat, en dat er vervolgens periodieke metingen worden gedaan op zodoende het verloop van de behandeling ook te kunnen meten via daarvoor aangewezen vragenlijsten. De begin ROM-meting wordt zoveel mogelijk in het 1e gesprek gedaan, danwel in het eerstvolgende intakegesprek. De uitkomsten van deze metingen worden met client besproken en bij het opstellen van de doelen van het behandelplan meegenomen. 

 Beveiligd mailen en E-health: Na het 1e gesprek zal ik een account voor u maken bij Karify. Karify is een portaal waarin informatievoorziening en -uitwisseling met gebruikers optimaal wordt gefaciliteerd. In Karify verenigt u eHealth, online communicatie en inzage in (medische) gegevens in één portaal.

Inzage dossier: Tevens wordt een account aangemaakt binnen Incura, het electronisch patientendossier waar ik mee werk, zodat u inzage heeft in het behandelplan en de behandelafspraken. 

Ehealth: In sommige gevallen kan naast de face-to-face-gesprekken gekozen worden voor online-behandeling in de vorm van Ehealth. Hiervoor wordt na toestemming van client een kostenloze link gelegd naar online-behandelmodules binnen Karify, waar Jeugd en Relatie Psychotherapie bij is aansgesloten. Voor meer informatie.

Meestal wordt er onderscheid gemaakt tussen een onderzoeks- of diagnostiekfase, en een therapiefase. In de diagnostiekfase worden relevante gegevens nagevraagd zoals anamnestische gegevens om samen met u de achtergronden van het ontstaan van de klachten of het gedrag beter te kunnen begrijpen. In de therapiefase wordt gewerkt vanuit een integratieve benadering, dat wil zeggen dat tijdens de therapie gewerkt wordt met verschillende bewezen effectieve methoden die afgestemd zijn op uw specifieke hulpvraag. Er is een multidisciplenair indicatiestellingsoverleg binnen het samenwerkingsverband waarbij ik ben aangesloten, waarbinnen de indicatiestellingen voor behandeling worden besproken. Op indicatie kan gebruik worden gemaakt van de specialismen van de samenwerkingspartners, zoals o.a. een psychiatrisch consult.