De gekozen behandelvorm zal vaak afgeleid zijn van de bij uw hulpvraag passende behandelrichtlijnen. Als klinisch psycholoog werk ik vaak met de volgende behandelvormen:

Emotionally Focussed (Familiy) Therapie: EF(F)T

 Sue Johnson is een Engelse relatietherapeut en mede grondlegger van de Emotionally Focused Therapy. Binnen deze therapie worden patronen of vicieuze cirkels waarin zowel partnerrelaties als gezinsrelaties kunnen zijn vastgelopen onderzocht. Vanuit bewustwording van onderliggende emoties (welk verlangen gaat verborgen achter het geuite verwijt?) wordt samen met clienten gezocht naar een aanpassing van deze patronen zodat deze aan kunnen sluiten op de wederzijdse hechtingsbehoeften. Voor meer informatie over Sue Johnson en EFT zie o.a. http://www.eft.nl/

Cognitieve technieken

Om gedrag goed te kunnen begrijpen en aanpassen wordt gebruik gemaakt van cognitieve technieken zodat samen met clienten bekeken kan worden welke gebeurtenissen en welke gevoelens en gedachten voorafgaan aan het gedrag, en wordt gezocht naar helpende gedachten om het gewenste gedrag te oefenen met het gewenste gevolg. 

Attachment Focussed Family Therapy (AFFT):

 Dan Hughes werkt de verstoorde relaties tussen ouders en kinderen, met name bij pleeg- en adoptiekinderen, uit binnen de Attachment Focused Family Therapy. Uitgangspunt van deze therapie is dat veilige hechting gebaseerd is op ouders die beschikbaar, sensitief en responsief zijn op een consistente basis met name als het hechtingsgedrag van kinderen geactiveerd wordt. Veilige hechtingsrelaties zijn noodzakelijk voor het begrijpen en hanteren van stressvolle en ontregelende emoties zoals angst, wanhoop, woede, schaamte of rouw. Voor meer informatie over AFFT zie o.a. http://www.danielhughes.org/

Standards of care WPATH

De Richtlijnen voor behandeling voor clienten met (vermoedens van) genderdysforie staan beschreven in de zogenaamde standards of Care van de World Proffesional Association of Transgender Health. De richtlijnen zijn in te zien via de volgende link: standards of care WPATH

EMDR

Voor traumabehandelingen is EMDR de eerste voorkeur om mee aan de slag te gaan. Afhankelijk van de inschatting van de ernst van het trauma kan de EMDR in de praktijk zelf plaatsvinden, of vindt doorverwijzing plaats naar een meer gespecialiseerde EMDR-therapeut. Voor meer informatie over EMDR zie http://www.emdr.nl/